top of page

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften persoonsregistratie. 

Welke gegevens worden geregistreerd? 
Gewone persoonsinformatie zoals uw naam, adres en telefoonnummer en daarnaast ook bijzondere persoonsinformatie zoals afkomst (om een passend dieetadvies bij uw culturele achtergrond te kunnen maken) en gegevens die met uw gezondheid te maken hebben.
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd voor dossiervorming, communicatie met uw verwijzer (voor rapportage of overleg ) en communicatie met de zorgverzekeraar (voor het declareren van de consulten via VECOZO).


Hoe worden gegevens uitgewisseld?
Persoonsgegevens worden ontvangen via VECOZO. Uw gegevens worden bijgehouden in het Elektronisch Patiëntendossier Evry dat is getoetst volgens de internationale standaard voor SOC2 en de NEN7510 en voldoet dan ook aan de eisen die voor de gezondheidszorg vanuit de NEN7510 worden gesteld.
U heeft het recht op inzage van uw gegevens. Verder kunt u op verzoek uw gegevens laten corrigeren en verwijderen.
Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats buiten de EU.

 

Kwaliteit

De diëtist is een paramedisch beroep en de titel diëtist is wettelijk beschermd onder de Wet BIG. Daarnaast is de diëtist opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit register stelt eisen aan de werkwijze, het deelnemen en voltooien van geaccrediteerde bij- en nascholingen en stelt inrichtingseisen aan praktijkruimte.

Additionele dienstverlening:

De praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook kan een consult telefonisch of via e-mail plaatsvinden. Tevens is een huisbezoek mogelijk.

 

Rechten en plichten

De basis van de samenwerking diëtist en patiënt is vastgelegd in de Modelregeling Diëtist-Patiënt. Deze modelregeling is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF).

 

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is in principe resultaat gericht, echter zonder dat het resultaat gegarandeerd kan worden. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

Klachten

Als U klachten heeft bespreekt u deze eerst met mij persoonlijk. Komen we er niet uit dan kan u als cliënt terecht bij: 
Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut, 
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel. 033 4216189 
www.paramedisch.org

Algemene voorwaarden

bottom of page